Reglement certificatenlening Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim 2019-2044
1. Doel De uitgifte van deze certificatenlening heeft tot doel fondsen in te zamelen voor de financiering van de MFA van Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim, gelegen aan de Beukenlaan 1a te De Krim.

2.

Uitgifte 2.1.
2.2.
De certificatenlening wordt uitgegeven door: Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim (hierna te noemen de stichting), Kamer van Koophandel inschrijfnummer 41024577. De certificaten worden op naam uitgegeven en bevat een uniek nummer. 2.3. De stichting is certificatenverstrekker. De koper van het certificaat is de certificaathouder. 2.4. De stichting houdt een register bij waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de certificatenhouders worden vermeld. Het door het bestuur bijgehouden register is leidend. 2.5. Bij verhuizing van de certificaathouder dient dit schriftelijk aan de penningmeester van de stichting te worden doorgegeven. 2.6. Iedere intekenaar ontvangt kosteloos één (of meer) op naam gestelde en genummerde certificaten met opgave van het 2.7. bedrag van zijn intekening. De intekenaar kan aangeven af te zien van terugbetaling door dit aan te geven op het inschrijfformulier. Dit is onherroepbaar.
3. Looptijd
3.1. De certificatenlening heeft een looptijd van maximaal 25 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals beschreven onder punt 4. 3.2. Vanaf 2026 wordt jaarlijks 5 % van de certificaten uitgeloot van het met de lening verkregen bedrag. 3.3. Bij uitloting is het originele op naam gestelde en genummerde certificaat binnen een jaar inwisselbaar waarna betaling van de oorspronkelijke inleg plaatsvindt zoals beschreven onder punt 7.

4. Inschrijving en inschrijvingskosten 4.1. De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde. 4.2. De inschrijving wordt geopend op 25 juni 2019. Inschrijving is mogelijk middels het inschrijfformulier. 4.3. De certificaten worden uitgegeven met een tegenwaarde van € 100, €250 of € 1000 per stuk. Het is mogelijk om voor meerdere certificaten in te schrijven. 4.4. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten certificaten uit te geven met een afwijkende tegenwaarde. 4.5. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afneming van het certificaat. Het is niet mogelijk de voorkeur voor een specifiek eindcijfer uit te spreken.

5. Uitgifteproces en bewaring 5.1. Van alle certificaten legt de stichting een register aan van de certificaathouders. 5.2. Na aanlevering van het inschrijfformulier zal binnen 30 dagen het totale bedrag van de ingeschreven certificaten worden geïnd op de wijze zoals aangegeven op het inschrijfformulier. 5.3. Voor alle certificaten geschiedt de inschrijving in het certificatenregister na ontvangst van betaling. Zodra de storting van het totale bedrag door de stichting is ontvangen worden de certificaten aangemaakt en ondertekend door voorzitter en penningmeester en via een ontvangstbewijs aan de certificaathouder overgedragen. Iedere certificaathouder ontvangt dus kosteloos op naam gestelde en genummerde certificaten. 5.4. Bewaring van de certificaten dient door de intekenaars zelf te worden verzorgd. Bewaring van de registers met gegevens over de certificaathouders zal door de stichting op zorgvuldige wijze plaatsvinden. 5.5. De certificaten zijn niet verhandelbaar.

6. Terugbetaling 6.1. Jaarlijks zal in de maand februari in de bestuursvergadering van de stichting, met ingang van 2026, de uitloting plaatsvinden. 6.2. Het bestuur kan besluiten meer certificaten uit te loten. 6.3. Uitloting vindt plaats door twee door het bestuur aan te wijzen certificaathouders. Zittende bestuursleden zijn van de uitloting uitgesloten. 6.4. De uitgelote nummers worden gepubliceerd in lokale media. 6.5. Uitbetaling vindt plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en legitimatie door de intekenaar. De intekenaar ontvangt daarvoor een ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen via overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de certificaathouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het betrokken register. 6.6. Indien binnen een jaar na de in lid 4 bedoelde kennisgeving niet om uitbetaling is gevraagd, vervalt het certificaat aan de Stichting. 6.7. De actie betreft een renteloze lening, er wordt geen rente vergoed.

7. Verhandelbaarheid Er bestaat geen mogelijkheid om de certificaten te verkopen aan derden. Er bestaat eveneens geen mogelijkheid tot het inleveren van de certificaten tegen contanten bij de stichting voordat de certificaten worden uitgeloot.

Overlijden In geval van overlijden van de certificaathouder dient de erfgenaam het bestuur van de stichting schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Tevens dient de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van het certificaat middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam.

9. Bijzondere gevallen 9.1. Een certificaathouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het bestuur van de stichting verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn certificaten over te gaan. 9.2. Over een dergelijk verzoek beslist het bestuur van de stichting in een bestuursvergadering. 9.3. Indien de stichting ophoudt te bestaan zal aflossing van de dan nog resterende uitstaande certificaten alleen plaatsvinden indien aan alle overige verplichtingen door de stichting is voldaan.

Het aanbieden van deze certificatenlening is vrijgesteld ingevolge artikel 53, lid 1 Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht en is daarom vergunning- noch prospectusplichtig. De uitgifte van deze certificatenlening staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Bestuur Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim,

de voorzitter, de secretaris, de penningmeester,

B. van Blanken J. van der Wetering B. Metselaar

Reglement certificatenlening Stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim Pag